Dimenzie Wellness

Fyzické Wellness

je schopnosť uplatniť svoje vedomosti, motiváciu, odhodlanie, správanie, seba-vedenia, postojov a zručností na dosiahnutie vašich osobných cieľov vo fitness a v zdraví. Základom je tzv. štvorkombinácia: výživa, pohyb, odbúravanie stresu a regenerácia organizmu pre zachovanie potenciálu dlhovekosti a fyzickej zdatnosti.

Je to úroveň telesna. Biblicky: "Prach si a na prach sa obrátiš." Je to naše materiálne telo.

Emocionálne Wellness

Emočné zdravie je dynamický stav, ktorý ovplyvňuje a je ovplyvnený naším fyzickým, duševným, duchovným a spoločenským životom. Vedomie seba samého, sebaprijatie a sebavedomie sú dôležité komponenty, ako je schopnosť zdieľať svoje pocity s ostatnými. Uznávajúc naše problémy a hľadanie riešení je tiež kľúčom k udržaniu nášho emocionálneho zdravia. Najpodstatnejším faktorom pre zdravý duševný život je autoregulácia.

Mentálne Wellness

je využitie ľudských zdrojov, talentov a vzdelávacích zdrojov pre rozšírenie vedomostí, zlepšenie zručností a uvedenie do praxe. Mentálne wellness odkazuje na aktívnu účasť v akademických, kultúrnych a komunitných aktivitách.

Sociálne Wellness

schopnosť tvoriť a udržiavať vzťahy milujúce a podporujúce ľudí v našom živote, láska, radosť a krása sú zásadné pre náš život. Sociálne zdravie sa skladá nielen z našich osobných vzťahov, ale zahŕňa aj náš vzťah k našej komunite. Funkčná rodina a harmonické vzťahy umožňujú dieťaťu vybudovanie zdravého osobného svetonázoru potrebného pre ďalší vývoj jeho osobnosti: "Kto som - kam smerujem - na čo mám talent - čo je moja životná úloha." Tvorivým prispievaním pre spoločnosť je náš život zmysluplný a zanecháva dedičstvo pre tých, ktorí prídu po nás.

Mentálne, emocionálne a sociálne wellness je úroveň duševna. Biblicky je to Syn, naša inšpirácia.

Duchovné Wellness

Keď sme v súlade s naším duchovným ja, môžeme nájsť zmysel života, udalostí, tvorivých riešení, krásu v živote, individuálne účel a schopnosť byť súcitný voči ostatným. Mnoho faktorov zohráva úlohu pri definovaní spirituality: náboženská viera, presvedčenie, hodnoty, etika, princípy a morálka. Duchovnosť nám umožňuje nájsť vnútorný pokoj a mier, ktoré sú potrebné pre prekonanie čohokoľvek, čo život prináša. Bez ohľadu na vašu vieru, alebo kde smerujete, sú možnosti, ako usilovať o lepšie porozumenie seba samého v mnohovrstevnatosti a interakciách.

Je to úroveň duchovna. Biblicky sme na obraz nášho Otca, náš Zdroj.

Wellness Životného Prostredia

je dôležité viesť životný štýl, ktorý rešpektuje naše životné prostredie, ktoré nám bolo z lásky darované a zverené do užívania. To zahŕňa rešpektovanie prírody a druhov, žijúcich v ňom. Je to snaha u trvale udržateľný život aj pre našich potomkov.Zahŕňa ekologické myslenie a úctu k našej matke Zemi.

Globálne Wellness

rešpektovať vzájomné rozdiely a nachádzať spoločný základ, to sú dôležité faktory v zdravej komunite. Silné a zdravé spoločnosti zahŕňajú individuálne rozdiely ako faktory, ktoré obohacujú celok a posúvajú ho do vyššej dimenzie. Pochopenie a zhodnocovanie kultúr, než sú vaše vlastné vám tiež môžu pomôcť pochopiť lepšie seba samých, získať globálnu perspektívu a ponúknuť vám nové možnosti náhľadu na svet.

Wellness z Povolania

pracovný rozmer wellness sa podieľa na skvalitnení pracovného prostredia a práce jednotlivca, ktorý v harmonickom pracovnom prostredí získava osobné uspokojenie a obohatenie a nachádza svoje uplatnenie v živote .Pribúda dôkazov na podporu vzťahov na pracoviskách, ktoré významne ovplyvňujú fyzické a emocionálne zdravie jednotlivcov v kolektíve a ovplyvňujú tímovú prácu smerom ku využitiu kreatívnych zručností jednotlivca v prospech celku a vyššieho cieľa.

Finančné Wellness

je zložité, zahŕňa rovnováhu duševného, duchovného a fyzického aspektu peňazí.

Medical Wellness

je prax zdravotnej a lekárskej starostlivosti o človeka v rámci wellness filozofie, presnejšia definícia medical wellness je zodpovedný a celostný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, spôsoby liečby zamerané na prevenciu chorôb, ako aj podpora optimálneho zdravia. Medical wellness je prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ktorý berie do úvahy individualitu človeka a rôzne vplyvy na zdravie človeka. V dôsledku toho existuje viac možností pre liečenie a prevenciu chorôb.

Biblicky všetkých 8 - 10 dimenzií zahŕňa Ducha svätého prestupujúceho celým vesmírom.

Úprava: Natália Berghauerová, Zdroje: internet a vlastná hlava:)